Peter Griffin is Peter Griffin as Peter Griffin in Family Guy!

6Family Guy, Peter Griffin, Liam Neeson, Taken, Taken 2, Funny, Hilarious, mautoncman, mautoncman gif,